Koulutukset


"KIITOS! Oli ihan mahtava luento, ihanaa saada tavallaan "lupa", että asioista voi puhua ja että niistä saa ja pitääkin puhua. Ihana, kannustava, rohkaiseva luento!"Ke­ho­tun­nekas­va­tus varhaiskas­vatuk­sessa- eväitä ar­keen 

Miten suh­tau­tua oikein pis­sakakka -jut­tui­hin? Ovatko ves­sas­anat oikeasti ves­sas­anoja? Saako ves­sas­anoja ikinä sanoa? Miten tirk­istely, ris­tiin pis­saami­nen ja pyl­lyn näyttäminen li­it­tyvät lapsen ke­hi­tyk­seen ja kuinka ni­ihin tulisi suh­tau­tua? Mil­loin olisi syytä huolestua lapsen un­nu­tuk­sesta eli it­se­tyy­dy­tyk­sestä? Onko väärin kut­sua tyttöjä tytöiksi ja poikia po­jiksi? Näitä ar­jenkysymyksiä varten olen su­un­nitel­lut käytännönläheisen sek­suaa­likas­va­tus -koulu­tuk­sen, jota on ki­itelty sen selkey­destä, avar­tavu­ud­esta, ajanko­htaisu­ud­esta sekä hyödyl­lisyy­destä. Koulu­tus on keskustel­eva ja asioi­hin pureudu­taan arjen tilantei­den kautta. Koulu­tuk­seen os­al­lis­tu­jat saa­vat samantien työkaluja käytettäväkseen ja pääsevät po­hti­maan omaa suh­tau­tu­mis­taan pien­ten las­ten sek­suaa­likas­vatuk­seen eli ke­ho­tun­nekas­vatuk­seen. Koulu­tus kestää 2,5h.

Hinta 250e sisältäen ALV:n. Use­am­man koulu­tuk­sen tilauk­set 230e/kpl.  Matkako­r­vaus yli 50km:n päässä pi­dettävissä koulu­tuk­sissa so­vi­taan erik­seen tilaa­jan kanssa.

Räätälöin mielelläni sek­suaa­likas­va­tusk­oulu­tuk­sia ja -työpa­joja juuri teidän tarpeisi­inne es­imerkiksi ke­hittämispäiviin, ota rohkeasti yhteyttä! 
Muut koulu­tuk­set

Sek­suaal­isuus ku­u­luu kaikille ikään, sukupuoleen tai elämänti­lanteeseen kat­so­matta. Henkilöstön tai läheis­ten ti­eto­taidot­to­muus ei saisi olla es­teenä riittävälle sek­suaa­likas­vatuk­selle tai sek­suaal­isu­u­den huomioimiselle ke­nenkään elämässä. Sek­suaa­likas­va­tusta tarvi­taan vau­vasta vaariin ja monissa sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon yksiköissä henkilöstö kaipaa kiperästi apua sek­suaal­isu­u­den ko­htaamiseen työssään. Tässä ko­htaa minä voin olla avuksi!

Min­ulle tärkeää koulu­tusten su­un­nit­telussa ja to­teu­tuk­sessa onkin ni­meno­maan ruo­hon­ju­u­ri­ta­son työtä teke­vien tukem­i­nen. Koulu­tusteni tarkoi­tus on aina pystyä tar­joa­maan työkaluja ar­keen niin käytännön tasolla kuin aja­tusten ja ar­vo­jenkin muu­tok­sessa.To­teu­tan koulu­tuk­seni aina yhteistyössä tilaa­jan kanssa ja kysyn työntekijöiden aku­uteista tarpeista ja asi­akasti­lanteista. Olen pitänyt es­imerkiksi koti­hoidon henkilöstölle koulu­tusta, jossa käsitellään seu­raavia teemoja:  muis­ti­sairaudet ja sek­suaal­isuus, häiriökäyttätymistä vai läheisyy­den kaipu­uta, työntekijän ja asi­akkaan rajat, kuinka ko­h­data asi­akkaan sek­suaal­isuus am­matil­lis­esti.
Kaisa Tsupari
Y-tunnus: 2853747-5
Copyright (c)2019, All Rights Reserved
Palvelun tuottaa Kotisivutrio