Palveluni
ja hinnasto


PALVELUTSek­suaal­isuus on parhaim­mil­laan voimavara, joka vaikut­taa posi­ti­ivis­esti kaikilla elämän osa-alueilla. Siksi siitä on hyvä pitää huolta myös ennal­taehkäisevästi. Toisi­naan tilanteet kuitenkin ehtivät mutk­istua niin paljon, että kai­vataan am­mat­ti­laisen apua. 

Sek­suaa­lineu­vonta 

Sek­suaa­lineu­vonta on sek­suaal­isu­u­teen li­it­tyvien asioiden ja on­gelmien läpikäymistä yhdessä am­mat­ti­laisen kanssa. Taval­lisimpia syitä tulla sek­suaa­lineu­von­taan ovat mm. sek­suaa­li­nen ha­lut­to­muus, it­se­tun­toon ja ke­honku­vaan li­it­tyvät pul­mat, toimin­nal­liset häiriöt, tun­tei­den il­maisun, vuorovaiku­tuk­sen ja läheisyy­den on­gel­mat sekä er­i­laisiin elämänti­lanteisiin li­it­tyvät sek­suaal­isu­udessa ilmenevät haas­teet, kuten ru­uhkavu­osien, sairas­tu­misen tai vam­mau­tu­misen mukanaan tuo­mat haas­teet sek­sielämässä. Neu­von­tat­a­paamisia tarvi­taan useim­miten 1-5 ker­taan.

Sek­suaa­lineu­vonta 60e/45min 
Etäyhtey­dellä 45e/45min

Sek­suaalit­er­apia 

Sek­suaalit­er­api­assa tutk­i­taan ja käsitellään pitkäjänteisem­min yhdessä es­imerkiksi nautin­toon ja kom­mu­nikoin­tiin li­it­tyviä pul­mia ja/tai kri­isejä, trau­moja ja ri­ip­pu­vuuk­sia, toimin­nal­lisia häiriöitä tai ih­mis­suhteissa ilmeneviä haasteita sek­suaal­isu­u­den sar­alla. Sek­suaalit­er­apia kestää 5-20 ker­taa, ri­ip­puen asi­akkaan tarpeesta. Joskus ter­api­apros­essi voi kestää myös vu­osia, mutta lähtöko­htais­esti sek­suaalit­er­apia on ly­hyt­ter­apeut­tista ja kestoltaan esim. psykoter­apiaa ly­hyempää. 

Sek­suaalit­er­apia 75e/45min
Etäyhtey­dellä  60e/45min


Sek­suaalit­er­apia suh­teessa eläville

Sek­suaalit­er­api­avas­taan­otol­leni voi tulla myös yhdessä puoli­son tai puolisoiden kanssa. Vas­taan­otol­leni tul­laan sil­loin, kun suh­teen on­gel­mat näkyvät sek­suaal­isu­u­den sar­alla kuten ha­lut­to­muutena, halu­jen eri­parisuutena, kom­mu­nikaa­tio vaikeuksina tai läheisyy­den pu­ut­teena. Mitä aikaisem­massa vai­heessa apua haetaan, sitä parem­min on­gelmia pystytään ratko­maan.   

95e/75min
Etäyhtey­dellä 70e/75minKaisa Tsupari
Y-tunnus: 2853747-5
Copyright (c)2019, All Rights Reserved
Palvelun tuottaa Kotisivutrio