Kaisa Tsupari

Olen kolmekymp­pinen sek­suaalit­er­apeutti. Valmis­tuin sek­suaalit­er­apeu­tiksi Sex­polta kesällä 2017 ja oman vas­taan­ot­toni pe­rustin tam­miku­ussa 2018. Vas­taan­ot­toni si­jait­see Kirkkon­um­mella ko­to­nani, jonka jaan kol­men kissani sekä mieheni kanssa. Toinen työskentelytilani sijaitsee Espoon Olarin/Matinkylän alueella arkisin 8-16. Työssäni tärkeinpänä tavoit­teena on yhdessä asi­akkaan kanssa etsiä, löytää ja oival­taa niitä asioita, jotka tällä het­kellä vaikut­ta­vat en­iten hänen elämässään niin sek­suaal­isu­u­teen kuin mui­hinkin elämän osa-alueisiin. Usein on­gelmia tuot­ta­vat asiat ovat omassa päässä muut­tuneet liian su­uriksi ja jo pelkästään ni­iden jakami­nen aut­tavalle am­mat­ti­laiselle, voi avata tiukas­sakin olleita sol­muja. Ter­apeut­tina olen rin­nalla kulk­ija, joka rohkaisee kurk­ista­maan ni­iden ver­ho­jen taakse, jonne yksin on ollut liian vaikeata kat­soa.

Seksuaaliterapia

Ter­api­a­palve­lut myös etäyhtey­dellä poikkeusti­lanteen ajan. Lue lisää Palve­lut tai  Yhteystiedot os­ioista.
Sek­suaal­isuus on osa meitä kaikkia aina sikiöstä hau­taan. Sek­suaal­isuus on parhaim­mil­laan voimavara, joka vaikut­taa posi­ti­ivis­esti kaikilla elämän osa-alueilla. Kun sek­suaal­isuus voi hyvin, ih­mi­nen osaa naut­tia it­sestään, omasta ke­hostaan ja sen tun­te­muk­sista. Hän kyke­nee tun­nista­maan omia tarpeitaan, jaka­maan niitä ja saa­maan tyy­dystä monella tasolla. Myös omien ra­jo­jen tun­nist­a­mi­nen ja niistä ki­inni pitäminen ovat osa hyv­in­voivaa sek­suaal­isu­utta. Kun suhde it­seen ja omaan sek­suaal­isu­u­teen on kun­nossa, pystyy ih­mi­nen huomioimaan myös toisia ja heidän tarpeitaan samalla ylläpitäen vah­van yhtey­den it­seensä, tun­teisi­insa, tarpeisi­insa ja ra­joi­hinsa.

Kaisa Tsupari
Y-tunnus: 2853747-5
Copyright (c)2019, All Rights Reserved
Palvelun tuottaa Kotisivutrio