Kuka on 
Kaisa Tsupari?


EsittelyOlen kolmekymp­pinen sek­suaalit­er­apeutti. Valmis­tuin sek­suaalit­er­apeu­tiksi Sex­polta kesällä 2017 ja oman vas­taan­ot­toni pe­rustin tam­miku­ussa 2018. Vas­taan­ot­toni si­jait­see Kirkkon­um­mella ko­to­nani, jonka jaan kol­men kissani sekä mieheni kanssa. Toinen työsken­te­lyti­lani si­jait­see Es­poon Olarin/Matinkylän alueella ark­isin 8-16 välillä. Työssäni tärkeinpänä tavoit­teena on yhdessä asi­akkaan kanssa etsiä, löytää ja oival­taa niitä asioita, jotka tällä het­kellä vaikut­ta­vat en­iten hänen elämässään niin sek­suaal­isu­u­teen kuin mui­hinkin elämän osa-alueisiin. Usein on­gelmia tuot­ta­vat asiat ovat omassa päässä muut­tuneet liian su­uriksi ja jo pelkästään ni­iden jakami­nen aut­tavalle am­mat­ti­laiselle, voi avata tiukas­sakin olleita sol­muja. Ter­apeut­tina olen rin­nalla kulk­ija, joka rohkaisee kurk­ista­maan ni­iden ver­ho­jen taakse, jonne yksin on ollut liian vaikeata kat­soa.

Sek­suaalit­er­apeut­tista työsken­telyäni ohjaa in­te­grati­ivi­nen vi­iteke­hys, jossa hyödyn­netään er­i­laisia työsken­te­ly­tapoja ja etsitään ak­ti­ivis­esti uusia näkökul­mia asi­akkaan elämän on­gel­mako­h­tien ymmärtämis­een. Työsken­telyssäni hyödynnän mm. toimin­nal­lisia har­joituk­sia, läsnäoloa ja mind­full­ne­sia. Toivon vas­taan­ot­toni ol­e­van mata­lan kyn­nyk­sen paikka, jonne kuka tahansa voisi tulla mil­laisen asian kanssa tahansa häpeilemättä. Tärkeintä työssäni on olla ih­mi­nen ih­miselle sekä luoda tur­valli­nen ja lu­ot­ta­muk­selli­nen suhde asi­akkaisi­ini.

Koulut­ta­jana vilkas, lennokas ja hel­posti in­nos­tuva puoleni pääsee esiin. Nautin koulut­tamis­esta val­tavasti ja palaut­teen pe­rus­teella olenkin lu­on­teva, eloisa, selkeä ja rohkea puhuja, joka ei pelkää ottaa puheeksi niitä arkoja ja vai­et­tu­jakaan ai­hep­i­irejä. Koulu­tuk­sissa min­ulle on tärkeää olla yhtey­dessä yleisöön kysymys­ten, keskustelu­jen ja keskey­tyk­sien muo­dossa ja yleensä koulu­tuk­seni sisältävätkin keskustelu­o­suuk­sia sekä pien­ryhmätyösken­telyä.Koulu­tus 
– So­sionomi (AMK) 2008-2011 
        – Sek­suaa­lineu­vo­jan koulu­tus (Sexpo) 2015-2016 
        – Sek­suaalit­er­apia koulu­tus (Sexpo) 2016.2017

Ly­hyemmät koulu­tuk­set 
         – Tun­nekeskeisen parit­er­apian pe­ruskursssi (2018)


Kaisa Tsupari
Y-tunnus: 2853747-5
Copyright (c)2019, All Rights Reserved
Palvelun tuottaa Kotisivutrio